بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

کارفرما در قبال کارکنان

اطلاعات بیشتر

مسئولیت عمومی

اطلاعات بیشتر

مسئولیت قراردادی

اطلاعات بیشتر
بیمه مسئولیت حرفه ای

مسئولیت حرفه ای

اطلاعات بیشتر

مسئولیت فنی مدیران

اطلاعات بیشتر
بیمه موجودات زنده

موجودات زنده

اطلاعات بیشتر

کارفرما درقبال کارکنان

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

 هرگونه پروژه ساختمانی را بدون این بیمه انجام ندهید. 

مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

 پروژه های ساختمانی را بدون این بیمه انجام ندهید.

 

ما دوست نداریم شما ضرر وزیان کنید.

خیلی از افراد بخاطر فراموشی تمدید بیمه دچار ضرر وزیان شدند.

اطلاعات بیمه خود را در کادر زیر ثبت کنید تا قبل از زمان تمدید شما را مطلع کنیم.

 

فرم یادآوری تمدید بیمه نامه

  • YYYY slash MM slash DD