بیمه مسئولیت قراردادی

این بیمه نامه، بیمه‌ای است که یک‌طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط مندرج در قرارداد (یعنی عدم انجام تعهدات خود یا انجام تعهد بطور ناقص) باعث زیان طرف دیگر شود؛ در این‌صورت مسئولیت قراردادی تحقق می یابد. بیمه مسئولیت قرادادی خطراتی همچون خسارات مالی را تحت پوشش قرار می‌دهد .این بیمه نامه مشتمل بر 9 زیر رشته می‌باشد.

بیمه مسئولیت قراردادی

قرار داد سی ام آر

بیمه CMR، بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی است که به جابه‌جایی کالا از طریق جاده مبادرت می‌ورزند.

 CMR مخفف عبارت فرانسوی: “Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route”  به معنای «کنوانسیون قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی کالاها از طریق جاده» است. این کنوانسیون به منظور یکنواخت کردن شرایط حاکم بر قراردادهای حمل و نقل جاده‌ای کالا به خصوص اسناد مورد استفاده برای حمل بین‌المللی، مسئولیت حمل‌کننده و تنظیم روابط وی با فرستنده و گیرنده کالا تنظیم و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این بیمه‌نامه مسئولیت مدنی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی را که به جابه‌جایی کالا از طریق جاده مبادرت دارند، تحت پوشش قرار می‌دهد. در این بیمه‌نامه مسئولیت هرگونه خسارت وارده به تمام و یا قسمتی از کالا تا سقف ارزش کالای ثبت شده در راهنامه CMR (بارنامه‌های حمل جاده‌ای)، از زمانی که کالا در اختیار متصدی حمل قرار می گیرد، تحت پوشش است. سقف پرداخت خسارت در این بیمه‌نامه براساس کنواسیون CMR و یا توافق بیمه‌گر و بیمه‌گزار صورت می‌گیرد.
بر اساس کنوانسیون CMR اثاثیه منزل، محمولات پستی و جنازه تحت پوشش قرار نخواهد گرفت. ضمن این که معمولاً شرکت‌های بیمه در قرارداد با متصدی حمل، استثنائات قرارداد را به موارد مورد نظر خود در عرف بیمه‌گری تسری می‌دهند. به عنوان مثال عدم بسته‌بندی، بسته‌بندی ناقص کالاها، خسارات ناشی از عمد و سوءنیت بیمه‌گزار، انرژی هسته‌ای و یا رادیواکتیو، جنگ، شورش، بلوا، اعتصاب و خراب‌کاری، ضبط و یا مصادره کالا، فلزات گرانبها، سنگ‌های قیمتی، پول و اسکناس، آثار هنری و تابلوهای نقاشی و مجسمه‌ها تحت پوشش قرار نمی‌گیرند

قرارداد کیفیت محصول و یا ناشی از محصول

کلیه محصولات تولیدی شرکت ها و کارخانجات می توانند طی این بیمه نامه تحت پوشش بیمه مسئولیت کیفیت محصول و یا ناشی از محصول قرار گیرند . 

متصدیان حمل و نقل داخلی

شرکت های حمل و نقل می توانند با انعقاد قرارداد بیمه متصدیان حمل و نقل کلیه مسئولیت خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند . 

قرارداد ورود موقت خودرو

کلیه خودروهای ورود موقت می توانند طی این بیمه تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند 

قرارداد کیفیت و یا ناشی از محصول دارای سریال

کلیه محصولات تولیدی کارخانجات  که دارای سریال می باشند می توانند تحت بیمه مسئولیت یا ناشی از محصول طی یک قرارداد تحت پوششش قرار گیرند.