شخص ثالث:

به همه افراد و کسانی (اشخاص حقیقی یا حقوقی) که وسیله نقلیه موتوری مانند خودرو و یا موتورسیکلت به آنها خسارت بدنی و یا مالی وارد کند به جز خود راننده‌ی که باعث خسارت شده است (مقصر حادثه)، شخص‌ ثالث گفته می‌شود.

یعنی اگر راننده خودرویی به خودرو دیگری یا فردی خسارت وارد کند فرد خسارت دیده و راننده خودرو حادثه دیده و سرنشینان آن و سرنشینان خودرو خسارت واردکرده شخص ثالث حساب می شوند و فقط راننده خودروی که خسارت وارد کرده سرنشین به حساب می آید .

لذا از محل بیمه شخص ثالث خودرو خسارت وارد کرده می توان خسارت آنان را تا سقف تعهداتی که خریداری شده اعم از مالی و جانی پرداخت کرد 

واز محل بیمه سرنشین خودرو ی که خسارت وارد کرده خسارت راننده خودرو خسارت وارده کرده ( مقصر حادثه ) را پرداخت کرد. 

خسارت مالی:

عبارت است از خسارتهایی مادی که به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق به شخص ثالث وارد می شود که از محل تعهدات خسارت مالی بیمه شخص ثالث می توان آنها را پرداخت و جبران کرد .

برای مثال :

خسارت وارده به خودرو یک فرد توسط یک خودرو دیگر 

خسارت وارده به گاردیل بزرگراه  توسط یک خودرو یا موتورسیکلت 

خسارت وارده به تیر چراغ برق خیابان توسط یک خودرو یا موتورسیکلت 

پس هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود.

خسارت جانی:

خسارت جانی مربوط به جسم انسان ها است و فقط مختص انسان است نه موجودات دیگر 

تعهدات خسارت جانی در بیمه شخص ثالث برای سال 1401 در ماه حرام هشتصد میلیون تومان است و برای ماه های عادی سال ششصد میلیون تومان است . 

به عبارتی اگر انسانی در یک حادثه یا تصادف خودروئی آسیب ببیند یا فوت شود شامل خسارت های جانی زیر است .

دیه جرح (دیه جراحت های وارد شده )  + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد.

 

بخش دیگر تعهدات بیمه شخص ثالث عبارت است از

تعهدات سرنشین یا ( تعهدات  راننده  وسیله نقلیه )

این تعهدات مخصوص راننده خودرو است وچنانچه این راننده در حادثه ای که خود ایشان مقصر باشد و خسارت ببیند، خسارت ایشان از این محل جبران می گردد .

در سال 1401 سقف تعهدات این خسارت ششصد میلیون ریال است .

توجه مهم : راننده های عزیز و کلیه دارندگان وسیله نقلیه می توانند از طریق بیمه حوادث سقف تعهدات این بخش را تا مبلغ هشتصد میلیون تومان و بیشتر افزایش بدهند .

 بیمه حوادث

یک بیمه جداگانه از زیر گروه بیمه های اشخاص است که شما می توانید آن را از ما در هنگام صدور بیمه شخص ثالث درخواست کنید تا برای شما صادر گردد و تعهدات بخش خسارت سرنشین کامل و مطابق دیه روز یا بیشتر گردد . این کار به نفع شماست . 

 

سرنشین کیست؟

سرنشین به فرد یا افرادی که بر یک وسیله نقلیه سوار می شوند سرنشینان آن وسیله نقلیه می گویند . در قانون بیمه شخص ثالث همه افراد سرنشین وسیله نقلیه نسبت به مالک یا راننده وسیله نقلیه در یک حادثه شخص ثالث حساب می شوند و تنها خود راننده وسیله نقلیه در حادثه ای که خودش مقصر باشد سرنشین محسوب می گردد.

چه مواردی در بیمه نامه باید حتما قید شود ؟

طبق ماده 3 قانون بیمه در بیمه‌نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود:

1 – تاریخ انعقاد قرارداد.

یعنی بیمه در چه تاریخی منعقد شده است

2 – اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار.

بیمه گر : شرکت بیمه ای است که شما از آن بیمه را خریداری می کنید مانند بیمه ایران 

بیمه گذار : کسی است که نامش در بیمه نامه ذکر می شود یا بیمه نامه را خریداری می کند ( خود شما ) 

3 – موضوع بیمه.

بیمه ای است که خریداری می کنید (مانند بیمه شخص ثالث )

4 – حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است.

برای چه حادثه یا خطری  بیمه را تهیه می کنید مانند شخص ثالث برای حوادث رانندگی منجر به خسارات مالی یا جانی که امکان متضرر شدن شما در آن وجود دارد.

5 – ابتداء و انتهای بیمه.

یعنی بیمه از چه تاریخی شروع می شود و در چه تاریخی تمام می شود 

6 – حق بیمه.

به مبلغی که بابت خرید بیمه پرداخت می کنید حق بیمه می گویند 

7 – میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه.

تعهداتی است که در صورت وقوع حادثه شرکت بیمه پرداخت می کند برای مثال در بیمه شخص ثالث حداقل تعهدات در سال 1401 

در بخش خسارت مالی دویست میلیون ریال 

در بخش خسارت جانی هشت میلیارد ریال 

در بخس خسارت سرنشین یا راننده  شش میلیارد ریال است 

توجه بسیار مهم 

در هنگام خرید بیمه شخص ثالث تلاش فرمایید تا تعهدات حداکثری را برای بیمه خود تهیه کنید تا در زمان خسارت مجبور نگردید از جیب خودتان مازاد خسارت را جبران کنید.

در غیر اینصورت هم حق بیمه داده اید هم از جیب باید خسارت را جبران کنید پس بهتر است ریسک خطر را به شرکت بیمه محول کنید و تعهدات حداکثری را خریداری کنید.

در زمان خریدبیمه مبل حق بیمه تفاوتش بین حداقل و حداکثر تعهدات یک مبلغ تومانی است و لیکن در زمان خسارت جبران خسارت مبلغ میلیونی است . 

 

 

 

دانلود فرم پیشنهاد بیمه شخص ثالث اتومبیل