بیمه ریسک های تکمیل شده

این بیمه نامه خسارت وارده به انواع سازه های عمرانی  احداث شده از قبیل ساختمانها، برج ها، سیلوها، تونل ها، سد ها و مانند آن را در زمان بهره برداری تحت پوشش قرار می دهد. 

درخواست بیمه ریسک های تکمیل شده