بیمه بدنه هواپیما

این بیمه نامه به منظور بیمه‌کردن انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلیه تولید کنندگان و مالکان ، بهره برداران و یا در اختیار دارندگان انواع هلیکوپترها و هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه از دست دادن گواهی پرواز خلبانان

این بیمه نامه جبران منافع آتی از دست رفته خلبانان ،کمک خلبانان و مهندسین پرواز را پوشش می دهد. کلیه خلبانان و کمک خلبانان  به این بیمه نامه نیاز دارند.همچنین این بیمه نامه تامین خسارات منافع مالی وارد به خلبانان، کمک خلبانان و مهندسین پرواز در صورت ازدست دادن گواهینامه پروازی بطور دائم یا موقت را بر عهده دارد.

بیمه جنگ بدنه هواپیما و هلیکوپتر (Hull War)

بیمه های جنگ به منظور بیمه‌کردن خطرات ناشی از جنگ،اقدامات تروریستی و دیگر موارد مرتبط که در بیمه نامه بدنه استثنا گردیده اند در ارتباط با انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک مورد استفاده قرار می‌گیرند. تولید کنندگان ،مالکان، بهره برداران و در اختیار دارندگان انواع هواپیما ها هلیکوپترها و هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه فرانشیز بدنه هواپیما و هلیکوپتر

بیمه های فرانشیز بدنه به منظور بیمه کردن فرانشیز بیمه بدنه که در برخی موارد ارقام بسیار بالایی می باشند مورد استفاده قرار می گیرند همچنین کلیه هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نیاز دارند.

بیمه حوادث سرنشین هواپیما

بیمه نامه حوادث سرنشین پوشش صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین و یا خدمه پروازی که منجر به فوت و یا نقص عضو دائم و یا موقت گردد را در بر میگیرد. کلیه شرکت های هواپیمایی و صاحبان هواپیما و هلی کوپتر (کلیه وسایل پرنده موتوری) به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه تجهیزات و لوازم یدکی شرکت های هواپیمایی

بیمه تجهیزات و لوازم یدکی شرکت های هواپیمایی به منظور بیمه کردن انواع تجهیزات مربوط به بدنه هواپیما شامل موتور(در هنگامی که بر روی هواپیما نصب نباشد)،قطعات یدکی دستگاه های زمینی و تجهیزات در کارگاه ها در هنگامی که در انبار بوده و یا در حال حمل و نقل باشند مورد استفاده قرار می گیرد و تولیدکنندگان، مالکان،بهره برداران و یا در اختیار دارندگان لوازم و قطعات یدکی هواپیما به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه خسارت کلی هواپیما و هلیکوپتر

این بیمه نامه به منظور بیمه‌کردن انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک مورد استفاده قرار می‌گیرد.این پوشش صرفاً تامین کننده خسارت کلی (Total Loss) بوده وخسارات جزئی را شامل را نمی شود.
جبران خسارت بدنه هواپیما مطابق شرایط بیمه نامه تنها در مواقعی که خسارت به صورت کلی (Total Loss) حادث می گردد و کل هواپیما از بین رفته باشد.

بیمه مسئولیت قانونی بار همراه مسافرین(Baggage)

بیمه مسئولیت قانونی بار همراه مسافرین جبران خسارات وارد به بار همراه مسافران بر اساس کنوانسیونهای بین المللی را تحت پوشش در می آورد و خسارت وارد به بار همراه مسافرین در جریان حمل به داخل هواپیما، در طول پرواز و در جریان خارج نمودن از هواپیما تحت پوشش قرار می دهد. مالکان و بهره برداران از انواع هواپیماها ،هلیکوپترها ،هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند

بیمه مسئولیت خدمات زمینی

بیمه مسئولیت خدمات زمینی پوشش مسئولیت خدمات زمینی را که بیمه گزار قانونا ملزم به پرداخت آن باشد را ارائه می نماید. در این نوع بیمه نامه ها بیمه گر متعهد می گردد بر اساس سقف تعهد و شرایط  بیمه نامه نسبت به جبران کلیه وجوهی که بیمه گزار قانوناً بعنوان خسارت به شخص یا اشخاص دیگر ملزم به پرداخت آن می باشد جبران نماید.شرکت های هواپیمایی و یا شرکت های ارائه کننده خدمات زمینی در محوطه فرودگاه به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه مسئولیت قانونی کالای حمل شده توسط هواپیما(Cargo)

بیمه مسئولیت قانونی کالای حمل شده توسط هواپیما مسئولیت قانونی کالای حمل شده توسط هواپیما جبران خسارات وارد به کالا که با صدور بارنامه توسط هواپیما حمل می گردد را بر اساس کنوانسیونهای بین المللی تحت پوشش در می آورد. در این پوشش بیمه گر خسارات وارد به کالا که با صدور بارنامه توسط هواپیما حمل می گردد را بر اساس کنوانسیونهای بین المللی تحت پوشش در می آورد و مالکان، بهره برداران و یا در اختیار دارندگان هواپیما و هلیکوپتر به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه تجهیزات فرودگاهی (Ground Handling Equipment)

بیمه نامه تجهیزات فرودگاهی‌ به منظور بیمه کردن ماشین آلات و تجهیزات فرودگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند و تولید کنندگان، مالکان ،بهره برداران و یا در اختیار دارندگان تجهیزات و ماشین آلات فرودگاهی به این بیمه نامه نیاز دارند.

بیمه مسئولیت عمومی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت عمومی می‌نامند. بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر می‌شوند.