بیمه حمل و نقل داخلی

کالایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل کشور از شهری به شهر دیگر جابجا می‌شوند، تحت عنوان بیمه‌های داخلی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

دانلود فرم پیشنهاد بیمه حمل و نقل داخلی

درخواست بیمه حمل و نقل داخلی