بیمه مهندسی فساد کالا در سردخانه

این بیمه خسارت‌های وارد به کالاهای قابل نگهداری در سردخانه‌ها از قبیل مواد پروتئینی، میوه‌جات، فراورده‌های لبنی و نیز شیمیایی و داروئی و مانند آن را تحت پوشش قرار می‌دهد.

دانلود فرم پیشنهاد فساد کالا در سردخانه